12 มหาวิทยาลัยที่เคยรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวง ร.9

 

การสำเร็จการศึกษาย่อมเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิแก่เหล่าบัณฑิตทุกคน โดยเฉพาะ เมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังทรงพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองด้วยแล้ว ยิ่งเป็นอีกความปีติอันยิ่งใหญ่ในชีวิตที่ใช่ว่าบัณฑิตทุกคนจะหากันง่ายๆ

ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนถึงที่ปรัชญาที่พ่อสอน ทั้งแก่บัณฑิตจบใหม่เมื่อในอดีต และบัณฑิตใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วิถีการขับเคลื่อนประเทศในปัจจุบัน เราจึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาจาก 12 มหาลัยที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 9 มาให้เราทุกคนได้ไตร่ตรองกันอีกครั้ง จะมีมหาวิทยาลัยใดบ้าง ที่เราขอหยิบยกมากล่าวถึงในครั้งนี้ ติดตามได้ ต่อไปนี้…

 


1. มหาวิทยาลัยมหิดล


สถาบันที่ก่อตั้งมาจากโรงเรียนแพทย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช ที่มีชื่อว่า “โรงเรียนแพทยากร” ต่อมาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” และเปลี่ยนมาเป็น “มหาวิทยามหิดล” เช่นในปัจจุบัน โดยถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ที่มาภาพ : muarms.mahidol.ac.th

“ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณี โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้น ทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล”

– พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2535


2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตร ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ปัจจุบันมี 4 วิทยาเขต ได้แก่ บางเขน, กำแพงแสน, สกลนคร, และศรีราชา ทั้งยังมีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีอีกหนึ่งแห่งด้วย

ที่มาภาพ : www.sa.ku.ac.th

“ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม วิชาที่ท่านได้ศึกษามาทุกสาขาล้วนแต่เป็นคุณประโยชน์แก่การกสิกรรมและการเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ดังนั้น โอกาสที่ท่านทั้งหลายจะช่วยกันสร้างชาติบ้านเมืองในด้านนี้จึงมีอยู่มากมายขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามช่วยกันทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด และในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นนอกจากต้องใช้ความรู้ ความสามารถแล้วยังต้องเป็นผู้มีจิตใจสูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะ ประพฤติตนแต่ในสิ่งที่ชอบที่ควรวางตนให้สมเกียรติ เป็นผู้ที่ควรแก่การนับถือ”

– พระบรมราโชวาท ในพิธีประสาทปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2498


3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย และมหาวิทยาลัยที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก ในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

ที่มาภาพ : www.chaoprayanews.com

“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”

– พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2506


4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีชื่อแรกเริ่มว่า “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง” (มธก.) มหาวิทยาลัยนี้ถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยขณะนั้น จากความที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 ประเทศชาติมีความจำเป็นต้องมีบุคคลที่มีความรู้ทางกฎหมาย การปกครอง และสังคมมารับใช้ประเทศชาติโดยด่วน จึงเป็นจุดกำเนิดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ที่มาภาพ : www.rachineeburana.net

“การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์”

– พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2504


5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค ตามโครงการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493

ที่มาภาพ : www.agri.cmu.ac.th

“ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนของตนด้วย ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัว เบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติ และที่สุดตนเองก็จะเอาตัวไม่รอด”

– พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2512


6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2492 เพื่อผลิตวิชาชีพครูที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนเป็นจำนวนมากในขณะนั้น ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนเป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” เมื่อ พ.ศ. 2497 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เมื่อ พ.ศ. 2517

ภาพจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ) ที่มา : ศิษย์เก่าคนเดิม TSU

“การทำงานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว ยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลา ได้ และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดย ง่ายดายและรวดเร็ว”

– พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2522


7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2531 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”  ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 โดยความหมายของชื่อก็คือ สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา ต่อมาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

ที่มาภาพ : RMUTT Channel

“การคิดการปฏิบัติให้ถูกให้ดีนั้น ก็คือการคิดและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ หลักวิชา หลักเหตุผล และหลักสุจริตธรรม ผู้มุ่งหมายจะสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญ จึงควรพยายามปฏิบัติฝึกฝนตนเองให้มีความคิดจิตใจที่เที่ยงตรง และมั่นคงเป็นกลาง เป็นอิสระจากอคติ”

– พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2533


8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น


มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510 และสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509

ที่มาภาพ : www.ourking.in.th

“ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอันนี้ฟังจนเบื่อ อาจรำคาญด้วยซ้ำว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้แน่ส่วนรวมอย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้”

– พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2514


9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง


มหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งเดียวในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 เมื่อครั้งอดีต ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นแรก

ที่มาภาพ : www.lib.ru.ac.th

“ผู้ที่มีปัญหาที่สามารถจะทำการงาน สำคัญ ๆ ให้ยึดหลักเป็นกำลังของ บ้านเมืองต่อไปได้นั้น จะต้องเป็นผู้ หนักแน่นในสัจจะ คือต้องมีความจริง พร้อมทั้งในคำพูดในการกระทำ ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเองสิ่งใด ที่ตั้งใจจริงต้องปฏิบัติให้ได้ โดยเคร่งครัดครบถ้วน”

– พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2521


10. มหาวิทยาลัยศิลปากร


มหาวิทยาลัแห่งแรกของประเทศ มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเสด็จฯ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2508 ณ วังท่าพระ แต่เมื่อย้อนไป ในปีการศึกษา 2497 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (คณะจิตรกรรมฯ) เพียงคนเดียวเท่านั้น นั่นคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ และถือเป็นบัณฑิตคนแรกที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ที่มาภาพ : www.tvbento.com

“ในชีวิตการงานนั้น ทุกคนมีภาระ อันหนักที่จะต้องกระทำมากมาย ทั้งในงาน อาชีพและงานที่ทำประโยชน์แก่สังคม นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ รับใช้ชาติบ้านเมืองในฐานะที่เป็นพลเมือง ไทยอีกประการหนึ่งด้วย”

– พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วังท่าพระ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2512


11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 ต่อมา ในหลวงรัชากาลที่ 9 ได้พระราชทานชื่อ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2510 จึงถือว่าวันนี้ของทุกปี เป็นวันสงขลานครินทร์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่ ปัตตานี, หาดใหญ่, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, และตรัง

ที่มาภาพ : pr.pn.psu.ac.th

“การทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้น ได้ประโยชน์มากกว่า ทำเฉพาะประโยชน์ส่วนตัว และบอกได้ว่าคนไหนทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแท้ๆ ล้วนๆ เชื่อว่าประโยชน์นั้นจะไม่ได้เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางบนหัว แบกเอาไว้ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่สบาย ก็หนัก ก็เหนื่อย แต่ถ้าผู้ใดทำเพื่อส่วนรวม ยิ่งมาก ยิ่งดี ยิ่งเบา ยิ่งคล่องแคล่วว่องไว และยิ่งมีความสุข”

– พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2523


12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้พระนาม “พระจอมเกล้า” เป็นชื่อของสถาบัน และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ บางมด โดยเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ อีกด้วย

ที่มาภาพ www.kmutt.ac.th

“นักศึกษาของสถาบันสำเร็จการศึกษาแล้วอีกรุ่นหนึ่ง เป็นที่คาดหวังว่าจะออกไปเป็นกำลังปฏิบัติงานในหน่วยงานสำคัญต่างๆ ของบ้านเมือง จึงขอให้แต่ละคนตั้งใจให้ดี และเตรียมตัวให้พร้อมที่จะนำความรู้ ความคิด ความฉลาดสามารถไปใช้ปฏิบัติพัฒนางานของตนๆ ให้บรรลุประสิทธิผลและก้าวหน้า”

– พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2532


 

ติดตาม seventeen Thailand ได้ที่นี่…
♥ Website : www.seventeenthailand.com
♥ Instagram : www.instagram.com/seventeenthailand
♥ Facebook : www.facebook.com/SEVENTEENthailand
♥ Youtube : www.youtube.com/user/seventeenthailandTV
♥ Twitter : www.twitter.com/Seventeenthai

Comments

Ano

เกสรา ลี้เจริญ (Ketsara Leecharoen) : Content Writer & Vedio Editor ประชาชนชาวเป็ดที่ยังคงพยายามอยู่ทุกวัน เพื่อที่จะเก่งขึ้น ปัจจุบันควบหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น นักเขียน กราฟฟิก ช่างภาพ/วีดีโอ รวมถึงงานตัดต่อ

error: