“บ้านของพ่อ” พระราชวังที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก

 บ้านของพ่อ

พระราชวังที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก

 พาเที่ยวชม “วังสวนจิตรลดา” เดินตามรอยพ่อ..

ลักษณะของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เป็นโครงการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ทรงให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านอาหาร และสนับสนุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากภาคเกษตร อีกทั้งเน้นการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการเหล่านี้ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับปลานิล ป่าไม้สาธิต นาข้าวทดลองข้าวไร่ การผลิตแก๊สชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สวนพืชสมุนไพร สาหร่ายเกลียวทองโครงการทดลองปลูกพืชโดยปราศจากดิน

๒. โครงการกึ่งธุรกิจ เป็นโครงการทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร มีการจัดผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในราคาย่อมเยาในรูปแบบที่ไม่หวังผลกำไร แต่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศไทย ซึ่งมีคุณภาพและราคาไม่แพง โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่ โรงโคนมสวนจิตรลดา โรงบดและอัดแกลบ ห้องปฏิบัติการทดลอง โรงผลิตน้ำผลไม้ โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงอบผลไม้ โรงกลั่นแอลกอฮอล์ โรงเนยแข็ง โรงสีข้าว โรงเห็ด โรงอาหารปลา โรงผลิตกระดาษสา และโรงหล่อเทียนหลวง

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่จัดอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเกษตรมีมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในด้านอยู่ดีกินดีและเสริมสร้างรายได้ โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่

161021084304โรงโคนมสวนจิตรลดา

เกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสนานาประเทศเพื่อกระชับสัมพันธไมตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จประพาสราชอาณาจักรเดนมาร์ก เมื่อปี พ.ศ. 2503 ด้วยทรงตระหนักว่าการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต้องพัฒนาควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตของประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงริเริ่มทดลองเป็นการส่วนพระองค์โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ภายในเขตพระราชฐานที่ประทับ สร้างโรงโคนม สวนจิตรลดาขึ้น เพื่อเป็นที่ดำเนินการและเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ต่อมามีการจัดตั้งศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา โรงนมผงสวนดุสิต โรงเนยเเข็ง และโรงนมยูเอชที สวนจิตรลดาขึ้น เพื่อดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบ รวมถึงช่วยรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอีกทางหนึ่ง

 161021084621

โรงกระดาษสา

งานวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกระดาษสาเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่กลุ่มราษฎรในชนบทและเป็นการอนุรักษ์กระดาษสาไว้

161021084816

โรงน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง

เริ่มโครงการเมื่อปลายเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานขนาดเล็ก ต้นทุนการผลิต การตลาดที่จะผลิตผลไม้บรรจุกระป๋องเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดื่มน้ำผลไม้มากขึ้น น้ำผลไม้บรรจุกระป๋องของโครงการมีหลายชนิด เช่น น้ำมะม่วง น้ำตะไคร้ น้ำเห็ดหลินจือผสมน้ำผึ้ง น้ำสับปะรด น้ำกาแฟ น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง เป็นต้น

161021085115สาหร่ายเกลียวทอง

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ งานวิจัยและพัฒนาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้นำน้ำกากมูลหมักซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตแก๊สชีวภาพมาใช้เลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง และนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารปลา

161021085557

งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง

งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงเริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๘ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสให้ศึกษาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย เพราะว่าในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์น้ำมันขาดแคลนหรืออ้อยราคาต่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงินเป็นทุนวิจัยใช้ในการดำเนินงาน  925,500 บาท

161021092032โรงนมผงสวนดุสิต

โรงนมผงสวนดุสิตตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื่องจากเกิดภาวะนมสดล้นตลาด สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมจึงได้ทูลเกล้าถวายฎีกาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยเหลือ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมขึ้น เพื่อผลิตนมผงเป็นการแก้ปัญหานมสดล้นตลาด

161021092849น้ำกลั่น

น้ำกลั่นเป็นผลผลิตพลอยได้จากเครื่องระเหยนมซึ่งมีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงและมีมากพอที่จะนำไปผลิตเป็นน้ำกลั่นเพื่อใช้เติมแบตเตอรี่รถยนต์และใช้ดื่มได้

161021093127เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

โครงการนี้เริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พืชทีหายากและเป็นการขยายพันธุ์พืชไม่ให้กลายพันธุ์ ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประกอบด้วยส่วนสำคัญคือห้องเตรียมอาหาร ห้องถ่ายเนื้อเยื่อ และห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืชเป้าหมายของโครงการคือ สมอไทย ขนุน พุดสวน มณฑา และยี่หุบ

บ้านของพ่อน้ำผึ้งสวนจิตรลดา

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงผึ้งโดยการรับซื้อน้ำผึ้ง ทำการบรรจุขวดและจัดหาตลาดจำหน่ายให้ ส่วนขี้ผึ้งนำมาผลิตเทียนสีผึ้ง

161021093557

โรงนมเม็ด

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เคยผลิตนมเม็ดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ แต่ประสบปัญหาทางเทคนิคทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้จัดทำโรงนมเม็ดขึ้นใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมโภชนาการแก่ผู้บริโภค และเพื่อเป็นการแนะนำการผลิตนมเม็ดขึ้นในประเทศ มีทั้งสิ้น 3 รส คือรสหวาน รสกาแฟ และรสช็อกโกแลต ซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

161021093914โรงสีข้าวตัวอย่าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างขึ้น ในปีพ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อทำการทดลองสีข้าวและสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกแบบต่าง ๆ และในปัจจุบันได้ดัดแปลงยุ้งฉางแบบสหกรณ์ให้สามารถนำข้าวเปลือกเข้าและออกจากยุ้งไปสีโดยไม่ต้องใช้คนแบกขน

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ยังมีอีกหลายโครงการที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริเพื่อพัฒนาการเกษตรต่อยอดเพิ่มรายได้ให้ประชาชนได้มีลู่ทางทำกินต่อไป

ระเบียบปฏิบัติภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

1. ให้แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

2. ห้ามปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง และห้ามพับแขนเสื้อ

3. สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกง นุ่งโสร่ง หรือผ้าถุง (ยกเว้นเครื่องแต่งกายประจำชาติ หรือเครื่องแบบที่ได้รับอนุญาต) ควรสวมกระโปรงทรงสุภาพที่คลุมเข่า หรือสวมผ้าซิ่นตีนจก ผ้าถุงสำเร็จที่ทอจากผ้าไหมไทย

4. ห้ามสวมชุดสีดำทั้งชุด หรือชุดสีขาวและดำโดยเด็ดขาด

5. ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลมทุกชนิด เสื้อไม่มีแขน กางเกงยีนส์ และกางเกงขาสั้น (ยกเว้นนักเรียนหรือผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบ)

6. ห้ามสวมรองเท้าแตะทุกชนิด (ยกเว้นพระภิกษุ สามเณร)

การปฏิบัติตัวในเขตพระราชฐาน

1. ให้ความเคารพสถานที่ โดยสำรวมกิริยาและวาจา

2. ห้ามเดินและดื่ม หรือเดินและรับประทานอาหาร

3. เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี ในเขตพระราชฐาน ให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ

4. งดการบันทึกภาพด้วยกล้องวีดีโอ อนุญาตเฉพาะการบันทึกภาพนิ่งเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก: womenshealththailand.com

ขอบคุณภาพจาก : http://thestarthailands.com/46042

ช่องทางติดตาม seventeen Thailand

♥ Website : http://www.seventeenthailand.com/
♥ Instagram : https://www.instagram.com/seventeenthailand/
♥ Facebook : https://www.facebook.com/SEVENTEENthailand
♥ Youtube : http://www.youtube.com/user/seventeenthailandTV
♥ Twitter : https://twitter.com/Seventeenthai
♥ Snapchat : https://www.snapchat.com/add/seventeenthai

Comments

error: