ธนาคารออมสินแจกกระปุกออมสินในหลวง ร.9 ครองราชย์ 70 ปี

ธนาคารออมสินแจกกระปุกออมสินในหลวง ร.9 ครองราชย์ 70 ปี

ธนาคารออมสิน

“ธนาคารออมสินแจกกระปุก “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ 70 ปี” ให้ลูกค้าฝากเงิน 200 บาท-เปิดบัญชี 31 ต.ค.นี้ธนาคารออมสิน “ตามรอยพ่อ รู้คุณค่าการออม” เนื่องในวันที่ 31 ต.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันแห่งการประหยัดและการออมของโลก หรือ “World Thrift Day” เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออม ซึ่งกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ต.ค.1924 หรือเมื่อ 92 ปีที่แล้วสำหรับประเทศไทย กิจกรรมด้านการออมนั้น “ธนาคารออมสิน” เป็นผู้ดำเนินการมาเป็นเวลานานต่อเนื่องกว่า 70 ปี ในวันสถาปนาธนาคารออมสินคือ วันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี เรียกว่า “วันออมสิน” ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้วันที่ 31 ต.ค. เป็นวันออมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2542 ทำให้ต่อมาการจัดกิจกรรมด้านการออม จึงจัดขึ้นในวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ต.ค. ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมาทั้งนี้ ในปีนี้ ธนาคารออมสิน ได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 ต.ค.นี้ มีกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการออม เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้คนไทยมีนิสัยรักการออม ตลอดจนตระหนักถึงประโยชน์ของการเก็บออมเงิน

โดยได้น้อนมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชทานให้ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2559 ว่า

“การประหยัดอดออม เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง…….”

และสิ่งสำคัญที่จะสื่อถึงการออมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ คือ “กระปุกออมสิน”ในปีนี้ ธนาคารออมสิน จัดทำเป็นพิเศษ “กระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ 70 ปี” มอบให้กับผู้ฝากเงิน หรือเปิดบัญชีเงินฝากด้วยตนเอง ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป 1 บุคคลต่อ 1 กระปุก เท่านั้น ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และทุกสาขาทั่วประเทศ (ของมีจำนวนจำกัด) เฉพาะวันที่ 31 ต.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.
ช่องทางติดตาม seventeen Thailand

Comments

error: