15 ปี โครงการทุนวิจัยลอรีอัล มอบ 2 รางวัลเชิดชูเกียรติ พร้อม 3 ทุนวิจัยแห่งปี 2560

 

ด้วยเล็งเห็นถึงคุณค่าของงานวิจัยที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องบทบาทสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์ โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” จึงไม่หยุดส่งมอบการสนับสนุนแก่เหล่านักวิจัยสตรีตลอดมา ซึ่งปัจจุบันก็ได้ดำเนินการการต่อเนื่องมาถึงปีที่ 15 แล้ว โดยมอบทุนวิจัยทุนละ 250,000 บาท ให้กับนักวิจัยสตรีที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี ซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ มีนักวิจัยสตรีไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนี้รวมแล้วทั้งสิ้น 61 ท่าน

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสที่โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) เดินหน้ามาจนครบรอบ 15 ปี บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำรางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ “L’Oréal Woman Scientist Crystal Award” เพื่อมอบให้กับนักวิจัยสตรีดีเด่น 2 ท่าน ได้แก่…

ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น (ซ้าย) และ ดร. อัญชลี มโนนุกุล (ขวา)

ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี ผู้ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ในปี 2546 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มจัดโครงการในประเทศไทย กับงานวิจัยหัวข้อ “การศึกษาเอนไซม์ออกซิเจนเนสเพื่อการย่อยสลายอะโรมาติก”

ดร. อัญชลี มโนนุกุล ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เคยได้รับทุนวิจัยในปี 2551 กับงานวิจัยหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ด้วยการขึ้นรูปโลหะผง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนโลหะของไทย”

ในส่วนของทุนวิจัยสนับสนุนประจำปีนี้ สำหรับนักวิจัยทั้ง 3 สาขา ได้แก่…

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาริสา พลพวก จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับผลงานวิจัยหัวข้อ “การศึกษากระบวนการออโตฟาจีซึ่งเป็นกลไกทางภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ เพื่อค้นหาเป้าหมายของยาตัวใหม่ที่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อมาลาเรียและวัณโรค”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาริสา พลพวก

สาขาวัสดุศาสตร์
คือ รองศาสตราจารย์ ดร. นพิดา หิญชีระนันทน์ จากภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงานวิจัยหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและพลังงานทางเลือกอย่างครบวงจร”

รองศาสตราจารย์ ดร. นพิดา หิญชีระนันทน์

สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
คือ ดร. ผุศนา หิรัญสิทธิ์ จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับผลงานวิจัยหัวข้อ “การประยุกต์ใช้การคำนวณด้วยระเบียบวิธี Solid-State DFT สำหรับออกแบบและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนและวัสดุโครงสร้างนาโนให้สามารถใช้เพื่อการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ดร. ผุศนา หิรัญสิทธิ์

อย่างไรก็ดี โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ได้ดำเนินการมาสอดคล้องกับจุดยืนของ มร.ยูชีน ชูแลร์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งลอรีอัล ที่มีความเชื่อมั่นว่าการค้นคว้าวิจัยจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของลอรีอัลในการดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมดุล ความสวยงาม และความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ หวังว่ารางวัลเหล่านี้จะเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนให้นักวิจัยสตรีทุกท่านมุ่งทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป และขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยสตรีผู้ได้รับรางวัลเหล่านี้มา ณ ที่นี้ด้วย

 

ติดตาม seventeen Thailand ได้ที่นี่…
♥ Website : www.seventeenthailand.com
♥ Instagram : www.instagram.com/seventeenthailand
♥ Facebook : www.facebook.com/SEVENTEENthailand
♥ Youtube : www.youtube.com/user/seventeenthailandTV
♥ Twitter : www.twitter.com/Seventeenthai

Comments

Ano

เกสรา ลี้เจริญ (Ketsara Leecharoen) : Content Writer & Vedio Editor ประชาชนชาวเป็ดที่ยังคงพยายามอยู่ทุกวัน เพื่อที่จะเก่งขึ้น ปัจจุบันควบหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น นักเขียน กราฟฟิก ช่างภาพ/วีดีโอ รวมถึงงานตัดต่อ